شبیه سازی اینورتر چند سطحی cascade با مدولاسیون پهنای پالس شیفت فاز

شبیه سازی اینورتر چند سطحی cascade با مدولاسیون پهنای پالس شیفت فاز

شبیه سازی اینورتر چند سطحی cascade با مدولاسیون پهنای پالس شیفت فاز

در این فایل شبیه سازی اینورتر چند سطحی cascade ارائه شده است. این نوع اینورتر شامل یک ترکیب سری از واحدهای اینورترH-bridge است. این اینورتر برای ایجاد تعداد سطوح یکسان به تجهیزات کمتری نیاز دارد. تابع عمومی این اینورتر ترکیبی از ولتاژهای مطلوب چندین منبع dc جداگانه است که ممکن است توسط باتری ها، سلول های سوختی و یا سلول های خورشیدی بدست آید. مزیت ویژه این توپولوژی مدولاسیون و تجهیزات حفاظتی کنترلی هر پل است.